Donáška cez Bolt alebo Wolt od 10:00 do 14:00

Obchodné podmienky

 

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

 

Ben.Co.,spol. s r.o.,
IČO: 35830417
DIČ: 2020261430
ICDPH: SK 2020261430
so sídlom Hrachová 12, 821 05 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra OS Bratislava I, oddiel sro, Vložka číslo:  25953/B
www: www.menumarket.sk,
email: info@menumarket.sk
a ​ zákazníkom

 

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a zákazníkom (ďalej len ako „Kupujúci“)
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a
Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako „Tovar“) (ďalej len
ako „Zmluva“), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu
umiestneného na stránkach www.menumarket.sk (ďalej len ako „Menumarket“) ohľadom tovaru tu ponúkaného.
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).

 

1) Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 3. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.

 

2) Objednávka
 1. Zákazník môže zadať objednávku online na stránkach www.menumarket.sk alebo telefonicky na tel.čísle 0911 442 441
 2. Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 15 minút od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel.čísle 0911 442 441, v čase od 10:00 do 16:00 alebo cez objednávkový formulár na internetovej stránke.
 3. Na stránkach Menumarket sú informácie o tovare a jeho vlastnostiach, o cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný iba na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré kupujúci nájde na stránke Menumarket.sk. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Menumarket. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať

 

3) Platba
Platbu je možné zrealizovať:
 1. Pre platbu na faktúru je potrebné vopred požiadať o túto formu úhrady na tel.čísle 0911 442 441. Po schválení bude zákazník zaradený medzi zákazníkov platiacich na faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní, prípadne dohodou.
 2. Gastrolístkami, kartou alebo hotovosťou pri prebratí u kuriéra alebo pri osobnom odbere na Michalskej ul.9 Bratislava – Staré Mesto – odberné miesto (Infiniti Rock Cafe)

 

4) Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dodania kuriérom – cena za doručenie je od1€
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania (podľa času a dátumu vyplnenom v objednávke). V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe záväznej objednávky, ktorú kupujúci predal kupujúcemu (ďalej len „objednávka“). Na doručenie objednávky predávajúcemu je potrebné riadne vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho alebo telefonickej objednávky so všetkými informáciami potrebnými na uzavretie zmluvy. Súčasťou vyplnenia objednávkového formulára je aj udelenie súhlasu s obsahom zmluvných podmienok.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu okamžite elektronickou správou, ktorá je doručená na e-mailovu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

Ak bola objednávka zadaná v elektronickej podobe, považuje sa uzavretie zmluvy za potvrdenie prijatia objednávky zo strany predávajúceho.

 

Špecifikácia plnenia zmluvných záväzkov:

Predávajúci je povinný na základe uzatvorenej zmluvy dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote hotové jedlá vybrané kupujúcim. Popis jednotlivých jedál je uvedený na webovej stránke predávajúceho (www.menumarket.sk). Na webovej stránke má každé z jedál v popise informácie pre kupujúceho o zložení jedla, obsahu alergénov, spôsobe jeho skladovania a prípravy. Hotové jedlá sú pripravované tak, aby boli vhodné na okamžitú spotrebu. Sú denne čerstvo varené a balené do jednorazových obalov, vhodných na ohrev v mikrovlnnej rúre.

Predávajúci neposkytuje poradenstvo o individuálnom zdravotnom stave kupujúceho a o účinkoch jednotlivých potravín na zdravie kupujúceho v súvislosti s dodávkou hotových jedál. Výber jedál z ponuky predávajúceho je vo výlučnej právomoci kupujúceho, pričom predávajúci za vhodnosť tohto výberu pre konkrétneho kupujúceho a jeho individuálne zdravie nie je zodpovedný.

Miesto a čas plnenia – dodacie podmienky
Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto plnenia dohodnuté v zmluve, v závislosti od výberu kupujúceho, dodacej adresy určenej kupujúcim alebo jednej zo stálych prevádzok spoločnosti.
Predávajúci je povinný dodať tovar na adresu uvedenú kupujúcim počas pracovných dní v čase od 11:00 do 15:00 hod.

V prípade osobného odberu v priestoroch spoločnosti bude tovar dodaný medzi 11:00 a 15:00.

 

5) Reklamácie

SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE A MIESTO PRE JEJ UPLATNENIE

Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu tovaru osobne, na prevádzke predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom, telefonicky alebo emailom na emailovú adresu Predávajúceho: info@menumarket.sk.

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru.

Reklamáciu Vád Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

 

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave (www.ruvzsr.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov),pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Platnosť VOP
od 1.9.2020
V Bratislave 1.9.2020